Zavřít Košík:

Impala design s.r.o.

Impala design s.r.o., e-mail: info@impaladesign.com


Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
Objednat

podrobné hledání

Impala design s.r.o.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
(dále jen ‚OP‘)

I. ÚVOD
Na těchto stránkách je provozován internetový obchod společnosti IMPALA Design s.r.o., nabízející prodej vybraného spotřebního zboží.
Dodavatelem nabízeného zboží je
IMPALA Design s.r.o.,Babice 128,251 01 Říčany, IČO:25681419

II. SMLUVNÍ STRANY
1. prodávající:
IMPALA Design s.r.o.,Babice 128,Říčany , IČO:25681419 , DIČ:CZ25681419 , zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C , vložka 60717

2. kupující:
Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích obchodního serveru. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních a objednávkových formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží. Registrací údajů v systému kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
1. Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.
2. Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.
3. Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované názvem, druhem, množstvím, rozměrem, cenou apod. v objednávce kupujícího.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ
1. Místo a doba dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. Objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
a) po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, přičemž prodávající je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedený v odst. 2.b)
b) ze strany kupujícího,a to pouze v akceptační lhůtě.
c) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.
3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.
4. úložní doba
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou.
5. doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím České pošty nebo společností PPL). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena předmětu koupě: smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1. kupující
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného, nerozbaleného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě.V žádném případě nelze zasílat vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tímto doba vyřízení.
Zboží,které bude zasíláno zpět ,doporučujeme pojistit.
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.
2. prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.4. těchto podmínek). V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ, SERVIS
1. záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.
2. oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího,a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac.dní prodávajícímu.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav, nebo u jiných odborně způsobilých osob.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
2. Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.1.2011

X. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO
V okamžiku, kdy kupující na portále klikne na odkaz ‚ OBJEDNAT‘ umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

XI. OSOBNÍ ÚDAJE
Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.
Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek.

 
Přihlášení uživatelů
přihlásit | registrovat
Nejprodávanější

Stolní lampa Uli s LED zdrojem

Stolní lampa s LED zdrojem .

Cena: 7 420 Kč (s DPH)

Stropní svítidlo Stilt 29x29cm

Stropní přisazené svítidlo,lze použít i jako nástěnné .

Cena: 6 132 Kč (s DPH)

Stolní lampa ANGLE

Stolní lampa z jasanového dřeva.

Cena: 4 980 Kč (s DPH)

Max Benjamin- Classic vonná svíčka True Lavender

Vonná svíčka s aromatickou vůní díky eukalyptu, mátě a základem v pačuli

Cena: 845 Kč (s DPH)

Rychlý kontakt

Mobil: +420 602 723 444
Mobil: +420 602 281 391

info@impaladesign.com

www.impaladesign.com

Impala design s.r.o. - Czech Republic, e-mail: info@impaladesign.com
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Impala Design -